Změna č. 2 Územního plánu obce Ploskovice


- Změna č. 2 územního plánu obce PLOSKOVICE, Opatření obecné povahy

- Základní členění

- Hlavní výkres

- Veřejně prospěšné stavby a opatření

- Koordinační výkres

- Širší vztahy

- Předpokládané zábory ZPF


Acrobat Reader (Software pro čtení PDF dokumentů)